ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๒ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ให้มีน้ำใช้ไม่น้อยกว่า ๓.๕ ลบ.ม/ชม. และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   [04 มี.ค. 2564]
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**