ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลำในใต้-หลังโรงเรียนวัดบ้านนา หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงวัสดุลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   [21 มิ.ย. 2565]
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บริเวณชุมชนสามแยกบ้านคอกเสือ) หมู่ที่ ๘ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ให้มีน้ำใช้ไม่น้อยกว่า ๓.๕ ลบ.ม/ชม. และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   [30 พ.ค. 2565]
**