ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
16 เม.ย. 2562
52 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
12 มี.ค. 2562
53 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 ม.ค. 2562
54 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
01 ม.ค. 2562
55 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
01 ม.ค. 2562
56 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 ม.ค. 2562
57 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 ม.ค. 2562
58 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
01 ม.ค. 2562
59 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 ม.ค. 2562
60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
01 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8