ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
29 ม.ค. 2563
32 การเปลี่ยนชื่อ การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
92
27 ม.ค. 2563
33 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
27 ม.ค. 2563
34 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งปม.รายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
22 ม.ค. 2563
35 มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ดาวน์โหลดเอกสาร
99
20 ม.ค. 2563
36 กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
20 ม.ค. 2563
37 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เหตุจำเป็นทางราชการซึ่งบุคคลธรรมดาต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
98
10 ม.ค. 2563
38 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
07 ม.ค. 2563
39 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
30 ธ.ค. 2562
40 กฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
30 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8