ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 ต.ค. 2563
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 ต.ค. 2563
13 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 มิ.ย. 2563
14 การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะกิจมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
101
01 มิ.ย. 2563
15 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
01 มิ.ย. 2563
16 คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
97
01 มิ.ย. 2563
17 ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
01 มิ.ย. 2563
18 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) ของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
99
01 มิ.ย. 2563
19 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
27 พ.ค. 2563
20 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
10 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8