ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนในการประชุมสภาเทศบาลตำบลครั้งแรกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
09 เม.ย. 2564
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 ก.พ. 2564
3 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
05 ม.ค. 2564
4 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
05 ม.ค. 2564
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
04 ม.ค. 2564
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
04 ม.ค. 2564
7 รวมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
41
04 ม.ค. 2564
8 คู่มือเลือกตั้งท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 ธ.ค. 2563
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 ต.ค. 2563
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8