คู่มือการปฏิบัติงานเทศบาล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
112
01 ต.ค. 2560
22 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
01 ต.ค. 2560
23 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
112
01 ต.ค. 2560
24 คู่มือการจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
114
01 ต.ค. 2560
25 คู่มือการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
01 ต.ค. 2560
26 คู่มือการปฏิบัติงานการสอบสวนทางวินัยพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
103
01 ต.ค. 2560
27 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
113
01 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3