คู่มือการปฏิบัติงานเทศบาล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
97
01 ต.ค. 2562
12 การเขียนทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
17 ต.ค. 2561
13 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท ดาวน์โหลดเอกสาร
110
17 ต.ค. 2561
14 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
117
17 ต.ค. 2561
15 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
17 ต.ค. 2561
16 คู่มือประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ย ดาวน์โหลดเอกสาร
112
17 ต.ค. 2561
17 คู่มือการเลื่อนระดับ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
17 ต.ค. 2561
18 คู่มือสวัสดิการพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
114
17 ต.ค. 2561
19 คู่มือการขออนุญาต ก่อสร้าง ดััดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
108
17 ต.ค. 2561
20 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
01 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3