คู่มือการปฏิบัติงานเทศบาล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 ม.ค. 2563
2 คู่มือการจัดตั้งสภาเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
91
01 ม.ค. 2563
3 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
01 ม.ค. 2563
4 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. ดาวน์โหลดเอกสาร
82
01 ม.ค. 2563
5 คู่มือการจัดทำงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
01 ม.ค. 2563
6 คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
01 ม.ค. 2563
7 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
01 ม.ค. 2563
8 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
01 ม.ค. 2563
9 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
01 ม.ค. 2563
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
83
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3